Abonnementsvilkår for Private

Abonnementsvilkår for Private

Avtalevilkårene til Nordlysnett. Oppdatert per mars 2019.

 

1. AVTALEN OMFATTER

Avtalen omfatter leveranse av den eller de tjenester som kunden har bestilt på fastsatt bestillingsskjema og som Nordlysnett, heretter kalt NLN, har bekreftet levert på fastsatt ordrebekreftelse. Vilkårene gjelder for alle tjenester, herunder tilleggstjenester med mindre annet er avtalt.

2. BESTILLING AV ABONNEMENT

Bestilling av abonnement og tjenester via Web, skriftlig eller muntlig er å betrakte som en aksept av nærværende betingelser. Hvis abonnementet avbestilles før kundeplassert utstyr er gjort tilgjengelig for kunden, tilkommer det kunden å betale et avbestillingsgebyr lik etableringsgebyret ved kontraktsinngåelse.
Etter at kundeplassert utstyr er gjort tilgjengelig for kunden, gjelder de vilkår for oppsigelse som følger av punkt 10 nedenfor. NLN har rett til å nekte levering etter kredittprøving, og etter kontroll i private og offentlige registre, selv om kontrakten er underskrevet.

3. TILKNYTNING OG INSTALLASJON

Kundeplassert utstyr blir levert kunden ferdig konfigurert. Installasjon av utstyret er inkludert i etableringsprisen. Kundeplassert utstyr leveres med kabellengder på opptil 30 meter og standard veggfeste. Kabellengder utover 30 meter og/eller ekstra lengde på veggfestet må bekostes av kunden.

4. SPESIFIKASJON AV TJENESTEN

NLN gir kunden en bredbåndstilgang med nærmere avtalt kapasitet via kundeplassert utstyr. Bredbåndstilgangen er normalt tilgjengelig hele døgnet, men driftsforstyrrelser kan forekomme. Kunden må påregne at effektiv linjehastighet kan være noe lavere enn den definerte hastighet. I perioder med stor belastning på nettet vil kunden kunne oppleve å få forbigående dårligere kapasitet og hastighet enn opplyst i prislisten. Offisielle IP-adresser som kunden mottar fra NLN er NLNs eiendom og må tilbakeleveres ved avtalens opphør.

NLN garanterer en oppetid på mer enn 95 % målt over ett år. Bredbåndsnettet overvåkes fra NLN’s driftssenter, og det er opprettet en egen support og feilmeldingstjeneste.

5. BRUK AV TJENESTEN

Kunden plikter å bruke Tjenesten i tråd med det formål som gjelder for Tjenesten og må ikke være i strid med norsk lov, god skikk, sedvane, eller immateriell lovgivning.

Kunden er ansvarlig for at systemet og utstyret som benyttes til enhver tid er tilpasset NLNs system og utstyr. Nødvendige endringer i kundens system og utstyr bekostes av kunden i sin helhet. Det er ikke tillatt å gjøre inngrep i utstyret som er levert av NLN. Kunden er selv ansvarlig for følger av det ulovlige inngrepet. Utstyret kan kun benyttes på den adressen som fremgår av kontrakten.

Tjenestene skal kun benyttes av kunden og dennes familie/husstand. Begrepet «husstand» omfatter ikke bedrifter. Tjenestene kan kun benyttes av kunden personlig og kan ikke selges, leies ut, eller på annen måte gjøres tilgjengelig for tredjemann, verken mot vederlag eller gratis uten etter særskilt avtale.
Videresalg av hele eller deler av kapasitet/tjeneste uten etter særskilt avtale er ikke tillatt, og vil føre til heving av avtalen med øyeblikkelig virkning jfr. pkt. 13.
Bruk av tjenesten i næringsøyemed skjer på eget ansvar.

6. FEIL OG MANGLER VED TJENESTEN

Før feil meldes til NLN bør kunden undersøke om feilen skyldes kundens eget utstyr. Dersom kunden melder om feil som ligger utenfor NLNs ansvarsområde, kan NLN kreve dekket omkostninger relatert til dette. Kunden må straks varsle NLN dersom utstyret går i stykker, eller dersom tjenesten som er bestilt/levert ikke er i overensstemmelse med hva som er avtalt. Kunden mister sin rett til å gjøre mangelen gjeldende dersom han ikke har reklamert innen rimelig tid. NLN skal snarest mulig etter å ha blitt gjort kjent med mangelen, iverksette tiltak for å rett feilen.

Dersom tjenesten ikke kan benyttes eller Tjenesten lider av en vesentlig mangel, kan kunden kreve å få godskrevet en forholdsmessig del av prisen for Tjenesten. NLNs erstatningsplikt ovenfor kunden er begrenset som følger:
• Kunden har bare rett til erstatning for dokumentert direkte tap som NLN har forårsaket gjennom grov uaktsomhet eller forsømmelse.
• Kunden har ikke rett til erstatning for indirekte tap.
• NLN er ikke ansvarlig for det tap som måtte oppstå som følge av at kunden ikke har sin egen sikkerhetskopi.
• NLN er ikke ansvarlig for forhold som ligger utenfor sin kontroll, force majeure eller lignende.
• Ansvar kan heller ikke pålegges NLN dersom det gjelder forhold som NLN ikke kunne innse ved avtaleinngåelsen.
• NLN har ikke ansvar for informasjonen som passerer gjennom Tjenesten, og er ikke erstatningspliktig for skade eller tap på grunn av forsinkelser, avbrudd, manglende eller feilaktig overføring av data eller lignende omstendigheter.
• NLN er heller ikke ansvarlig for om noen rettmessig eller urettmessig benytter kundens eller annet datautstyr og skaffer seg adgang til, forstyrrer eller forvrenger data eller informasjon.

Dersom NLN ikke overholder oppetidsgarantien garantien, reduseres prisen til kunden med et forholdsmessig prisavslag.

7. PRIS OG BETALINGSVILKÅR

Kunden skal betale de priser som gjelder for etablering og benyttelse av tjenesten. Det faktureres hver måned. Fakturaer skal betales innen 21 dager etter fakturadato eller i følge de anvisninger som er gitt på fakturaen. Betales ikke fakturaen i tide vil NLN sende betalingsvarsel i samsvar med gjeldende lovgivning. Ved betalingsmislighold vil kunden bli belastet for betalingspåminnelser, inkasso- og inndrivingskostnader samt lovmessig morarente.

Ved reklamasjon på fakturabeløpet skal kravet fremsettes innen rimelig tid, senest ved fakturaens forfall. Dersom reklamasjonsplikten ikke overholdes mister kunden innsigelsen mot fakturaen. Priser på tilleggstjenester som tilbys i tilknytning til abonnementet, følger av egne prislister. Den som er registrert som kunde hos NLN, er ansvarlig for betaling av de ytelser NLN eller NLNs samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens abonnement, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra NLNs side.

NLN forbeholder seg retten til å endre prisene med tre måneders varsel. Varsel utsendt til kundens e-post adresse regnes som skriftlig varsel. Kunden eller andre som har tilgang til det utplasserte utstyret, er ansvarlige for tap og skade. Ved tap eller uopprettelig skade plikter kunden å erstatte kundeplasser utstyr.

8. OVERDRAGELSE AV AVTALEN

NLN har rett til å overdra hele eller deler av avtalen til et annet selskap. Ut over dette har partene ingen rett til å overdra hele eller deler av avtalen uten den andre partens skriftlige samtykke.

 

9. ENDRINGER OG TILLEGG

NLN forbeholder seg retten til å endre nåværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen. Ved vesentlige endringer i vilkårene har kunden rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning og kreve refundert en forholdsmessig del av forhåndsbetalte avgifter.

10. AVTALENS VARIGHET OG OPPSIGELSE

Avtalen gjelder for den tid som partene er blitt enige om og som angis i Avtalen. For avtale med bindingstid er avtaletiden 12 måneder. Avtalen fornyes automatisk hvis intet annet avtales, med 1 måneds gjensidig oppsigelse. Oppsigelse skal være skriftlig, fortrinnsvis på e-post til firmapost@nordlysnett.no. Avtalen kan omfatte flere tjenester med ulik varighet på den enkelte leveranse. Med mindre annet er avtalt, gjelder ovenstående regel for hver leveranse. Avtale opphører ved opphør av siste tjenesteperiode og når alt kundeplassert utstyr er tilbakelevert NLN. Alt kundeplassert utstyr; antenne, feste m/skruer, kabel og inneenhet/strømforsyning må leveres NLN senest 30 dager etter oppsigelsestiden er utgått. Hvis utstyr ikke blir innlevert tilkommer et gebyr på kr 1 000,-. Innbetalt Etableringsgebyr tilbakebetales ikke.

11. OPPSIGELSE FØR ORDINÆRT UTLØP AV AVTALE

En part har rett til å si opp avtalen hvis den andre parten i vesentlig grad har misligholdt avtalen.

Dersom kunden ikke betaler et krav innen utløpet av den betalingsfrist som følger av inkassovarselet forbeholder NLN seg retten til å stenge tilgang til nettet. Kunden må da betale alle gebyr som er påløpt, andre forfalte faktura samt et stengegebyr (se prisliste).

12. STENGNING AV TJENESTEN

NLN har rett til å stenge kundens tilknytning hvis:

 • Kunden til tross for påminnelser ikke betaler innen angitt tid.
  • Kunden har tilknyttet utstyr i strid med Avtalen.
  • Kunden har vanskjøttet kundeplassert utstyr slik at det er blitt ødelagt eller kan bli ødelagt.
  • Kunden til tross for påtale, benytter Tjenesten på en måte som medfører skade eller ulempe for NLN eller tredje part.
  • Tjenesten er benyttet i strid med lov.
  Kunden plikter å betale månedsavgifter i den tid som tjenesten er avstengt og inntil avtalen opphører. Ved stengning vil kunden bli informert av NLN. Dersom en stengt forbindelse gjenåpnes, vil det påløpe et gjenåpningsgebyr ifølge prisliste. Dersom kunden ikke har tatt kontakt innen tre uker etter stenging av abonnementet vil NLN heve abonnementet (se pkt.13).

13. HEVING

Ved vesentlig mislighold kan hver av partene heve avtalen med øyeblikkelig virkning etter at skriftlig varsel er mottatt. NLN har ved vesentlig mislighold rett til å stenge tjenesten med øyeblikkelig virkning, og er ikke ansvarlig for det tap kunden måtte bli påført som følge av dette. Kriteriene for stengning i henhold til punkt 12 er å regne som vesentlig mislighold. Kunden er forpliktet til å betale leie for det som er levert frem til hevningstidspunktet. Alt kundeplassert utstyr; antenne, feste m/skruer, kabel og inneenhet/strømforsyning må leveres NLN senest 30 dager etter oppsigelsestiden er utgått. Hvis utstyr ikke blir innlevert tilkommer et gebyr på kr 1 000,-.  Foreligger det andre avtaler mellom NLN og kunden som er vesentlig misligholdt, kan NLN også heve denne avtalen.

14. TVISTER

Eventuelle tvister vedrørende tolkning eller anvendelser av avtalen skal avgjøres etter norsk rett og norske domstoler.

Kunder som mener NLN ved levering av tjenesten ikke har forholdt seg i samsvar med gjeldende lover eller forskrifter, kan bringe saken inn for Brukerklagenemda for elektronisk kommunikasjon.

15. ANGRERETT

Ihht angrerettloven har kunden 14 dagers ubetinget angrerett på kjøp av denne tjenesten.

Opplysninger om denne retten gis i form av angrerettskjema som del av informasjonen som leveres/sendes hver enkelt kunde ifm installasjon.

Personvererklæring

Alle rettigheter forbeholdt. Vi tar forbehold om feil på våre nettsider. Designet og utviklet av Reklamebyrået Promo Norge AS © 2012.